Онгоц буудалтай холбоотой бүх зүйлд “AIRMAN” компани бэлэн байна.

Зорчигт тээврийн онгоцны газрын үйлчилгээ (Ground Handling)
Онгоцонд суух болон буух зорчигчдын бүртгэл болон зааварчилгаа өгөх үйлчилгээг үзүүлж байна.
Үүнд:
1. Зорчигч бүртгэл
2. Явах / ирэх зорчигчдын мэдээллийн үйлчилгээ
3. Дамжин өнгөрч буй зорчигчдод зааварчилгаа өгөх
4. Багаар бүртгэл хийлгэх тохиолдолд ачаа бүртгэл хийх

Royal Brunei Airlines

RBA_Logo_Pri_FC_RGB