Харилцагчийн санал хүсэлтийг анхааралтай сонсох болно.

Асуулт илгээх
Гаргасан санал хүсэлтийн хариуг ажлын 1 өдөрт багтаан и-мэйл хаягаар өгнө.

Хувийн мэдээлэл цуглуулах, ашиглах зөвшөөрөл(доороос үзнэ үү)

“AIRMAN ” компанийн вэб хуудсанд асуулт илгээхэд хэрэглэгчээс дараах хувийн мэдээллийг авч байна.
Зөвшөөрлийн бичгийг үйлдэхдээ хэрэглэгч нь энэ хувийн мэдээллээ хамгаалахын тулд
“үндсэн мэдээллээс бусад хувийн мэдээлэл”-ийг цуглуулах болон ашиглахаас татгалзах эрхтэй.

▶ Цуглуулах хувийн мэдээллийн төрөл (Заавал бөглөх)

Овог нэр, и-мэйл хаяг, утасны дугаар

※ Та заавал бөглөх хувийн мэдээллийг цуглуулах болон ашиглахаас татгалзаж болох боловч, энэ нь үйлчилгээ үзүүлэхэд заавал хэрэгтэй хувийн мэдээлэл учраас татгалзсан тохиолдолд асуулт үлдээх боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.