Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của khách hàng.

Thắc mắc
Yêu cầu nhận được sẽ được trả lời qua email trong vòng 1 ngày làm việc.

Đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (Tham khảo nội dung bên dưới)

Airman Co., Ltd. thu thập những thông tin cá nhân sau đây của người dùng khi viết thắc mắc trên trang web.
Người dùng có quyền không đồng ý với việc thu thập và sử dụng ‘thông tin cá nhân ngoài thông tin bắt buộc tối thiểu’ khi đồng ý với thỏa thuận người dùng về việc bảo vệ thông tin cá nhân này.

▶ Các mục thông tin cá nhân cần thu thập (bắt buộc)

Họ và tên, email, số điện thoại liên hệ

※ Quý khách có thể từ chối đồng ý với việc thu thập và sử dụng các hạng mục cần thiết, nhưng đây là thông tin bắt buộc phải cung cấp để chúng tôi cung cấp dịch vụ, vì vậy nếu quý khách từ chối đồng ý thì sẽ không thể sử dụng mục thắc mắc.